มาแล้วววว ข่าวดีสำหรับน้องๆที่ฝันอยากจะเป็น
#นักสารสนเทศ
#บรรณารักษ์
#ครู/อาจารย์สอนการใช้ห้องสมุด ในสถาบันการศึกษา
#นักจดหมายเหตุ
#นักเอกสารสนเทศ
#ประกอบธุรกิจสารสนเทศ
#เจ้าหน้าที่ธุรการ
#ทำงานในบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ฯลฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เปิดรับสมัคร รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับ
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 6 กรกฎาคม 2561
รับจำนวนจำกัด สามารถสมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่
http://admission.snru.ac.th/online-qtsignup/default.aspx
หรือสอบถามได้ที่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 086-2191792

http://is.hms.snru.ac.th/UserFiles/File/13153279_1190780427613321_1997510533_n.jpg

 • ฐานข้อมูลออนไลน์
 •    ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

  ฐานข้อมูล เครือข่ายห้องสมุด Thailis เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บและแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันกว่า 70 แห่ง เพื่ออำนวย ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศฉบับเต็ม พร้อมภาพที่ต้องการได้ทันที โดยปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บ เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกว่า 50,000 รายการ (โครงการพัฒนาเครือข่าย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย  ( ThaiLIS ))

     ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)

   

  ฐานข้อมูล H.W.Wilson
  ฐานข้อมูลบทความวารสารครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีชีววิทยาและการเกษตร ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ กฏหมาย บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ เช่น เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ และสันทนาการฯลฯ รายละเอียดข้อมูลมีบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995- ปัจจุบัน

   

  ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete
  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 ชื่อ

   

  ฐานข้อมูล ACM Digital Library
  เป็นฐานข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว หนังสือ และเอกสารประกอบการประชุม ที่ตีพิมพ์โดย ACM และสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารวิจารณ์ และบทความฉบับเต็ม ให้บทความจากวารสาร และนิตยสารมากกว่า 23,000 บทความ ตั้งแต่ปี 1954

   

  ฐานข้อมูล H.W. Wilson
  ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science & Technology , Art , Business , Education ,General Science , Humanities , Library and Information Science ,Social Sciences , Law , General Interest ,Biological & Agricultural Science ให้บริการวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,600 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1982 - ปัจจุบัน

   

  ฐานข้อมูล IEEE / IEE Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น Computer Science, Engineering Education , Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation ซึ่งรวบรวมจาก วารสาร รายงานการประชุมวิชาการ และเอกสารมาตรฐาน ซึ่งกำหนดโดย IEEE ตั้งแต่ปี 1988 - ปัจจุบัน

   

  ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses
  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีป ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า1,000 แห่ง จากทุกสาขาวิชา

   

   

   SpringerLink - Jounal
  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน

   

  ฐานข้อมูล ISI Web of Science
  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 รายชื่อ ให้ข้อมูลมากว่า 1 ล้านระเบียน ตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน

   

  Academic Search Premium
  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป

   

  Education Research Complete
  เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย

   

  Computer & Applied Sciences Complete
  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จากรายการทรัพยากรอันหลายหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ

   

  EMERALD MANAGEMENT E-JOURNAL
  เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และพัฒนาการ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

   

  American Chemical Society Journal (ACS)
  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Journals)ข้อมูลที่ได้จากการสืบ ค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text)และรูปภาพ(Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

   

  ScienceDirect
  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995

  สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031