ปรัชญาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพสารสนเทศ มีความสามารถในการจัดการสารสนเทศ โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันบริการสารสนเทศ ในระดับท้องถิ่นและสากล


วันที่ : 24 ส.ค. 2552
ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อ่าน : 2609

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031