ศิษย์เก่าสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 4

ศิษย์เก่าสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 4 

รหัสนักศึกษา : 53103304101

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญชนก ศรีบุญเรือง

 ชื่อเล่น :ใบเฟิร์น

 ที่อยู่ : กศน. / โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

 เบอร์โทร : 082-8544681

 อีเมล์ : fernza0110@gmail.com


รหัสนักศึกษา : 53103304102

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัติยาภรณ์ เหง้าโอสา

ชื่อเล่น :ต้า

 ที่อยู่ : ม.ธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ

 เบอร์โทร : 089-0539440

 อีเมล์ : nhonnoi23p@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304103

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา ศรีสว่าง

ชื่อเล่น : จิน

 ที่อยู่ : ม.ธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ

 เบอร์โทร : 082-2469542

 อีเมล์ : noojin41@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304104

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเดือนเพ็ญ กำทองดี

ชื่อเล่น : เดือน

 ที่อยู่ : สำนักพิมพ์เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง

 เบอร์โทร : 084 – 9563217

 อีเมล์ : nuduan_104@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304106

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดธิดา ถานทองดี

ชื่อเล่น : ไก่

 ที่อยู่ : กศน. / โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

 เบอร์โทร : 090-1967792

 อีเมล์ : aobab_kero@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304107

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชวิน พนารี

ชื่อเล่น : โบว์

 ที่อยู่ : ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 เบอร์โทร : 088-3260223

 อีเมล์ : pizzana_wai611@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304108

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิจิตรา เกษรสิทธิ์

ชื่อเล่น : ปูเป้

 ที่อยู่ : ม.วงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา

 เบอร์โทร : 085-6453783

 อีเมล์ : -

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304109

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยลลดา วงค์ไชยสิทธิ์

ชื่อเล่น : ก้อย

 ที่อยู่ : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร

 เบอร์โทร : 088 – 5529340

 อีเมล์ : lomyongzaa@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304111

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิกุล บุตรชา

ชื่อเล่น : กุล

 ที่อยู่ : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร

 เบอร์โทร : 080 – 1971092

 อีเมล์ : pikun_11190@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304113

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริวรรณ เหลือศิริ

ชื่อเล่น : บิ๊กซี

 ที่อยู่ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ

 เบอร์โทร : 090 – 1015831

 อีเมล์ : nice_siriwan13@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304114

ชื่อ-นามสกุล : นายนพณัฐ เรืองสิทธิ์

ชื่อเล่น : อาร์ท

 ที่อยู่ : ศูนย์สารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

 เบอร์โทร : 080 – 4427196

 อีเมล์ : artpc_@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304116

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา มหัตกุล

ชื่อเล่น : จุ๋ม

 ที่อยู่ : ห้องสมุดสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ

 เบอร์โทร : 080 – 7954875

 อีเมล์ : santa53103304116@gmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304117

ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล ลาดบัติ

ชื่อเล่น : เบนซ์

 ที่อยู่ : กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ

 เบอร์โทร : 085-4561872

 อีเมล์ : benzfar8@gmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304118

ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก คำพรมมา

ชื่อเล่น : เหนก

 ที่อยู่ : กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ

 เบอร์โทร : 084-6860246

 อีเมล์ : -

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304120

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภารัตน์ ยางธิสาร

ชื่อเล่น : ยุ้ย

 ที่อยู่ : ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 เบอร์โทร : 088-4693331

 อีเมล์ : naparatyui@gmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304121

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชฎารัตน์ ศรีหาเสนา

ชื่อเล่น : ดาว

 ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 เบอร์โทร : 092 - 1341180

 อีเมล์ : -

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304123

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลันดา ผงสูงเนิน

ชื่อเล่น : เบล

 ที่อยู่ : ม.วงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา

 เบอร์โทร : 088-3375959

 อีเมล์ : -

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304124

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิประภา บัวพรหม

ชื่อเล่น : แอ้น

 ที่อยู่ : ม.เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 เบอร์โทร : 088-3340899

 อีเมล์ : imaensasiprapa@gmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304127

ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ เสียงเสนาะ

ชื่อเล่น : กอล์ฟ

 ที่อยู่ : กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

 เบอร์โทร : 087-8580243

 อีเมล์ : -

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304128

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิดา ผางคนรัก

ชื่อเล่น : หมู

 ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

 เบอร์โทร : 085 – 9277236

 อีเมล์ : Keky_konnarak@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304129

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริอักษร วงศ์เตชะ

ชื่อเล่น : เบล

 ที่อยู่ : ม.เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 เบอร์โทร : 084-3904320

 อีเมล์ : bz_dizz@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304130

ชื่อ-นามสกุล : นายสิริวัฒนา เทือกตาถา

ชื่อเล่น : ป๊อป

 ที่อยู่ : สำนักพิมพ์เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง กรุงเทพฯ

 เบอร์โทร : 082 – 1089619

 อีเมล์ : wathana999@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304132

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดารุณี เพชรดีคาย

ชื่อเล่น : เอ้ว

 ที่อยู่ : ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จังหวัดนครพนม

 เบอร์โทร : 083 – 3264406

 อีเมล์ : kimi_sakura-11017@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304133

ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล คำเพชรดี

ชื่อเล่น : เบียร์

 ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหนองบ่อวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม

 เบอร์โทร : 0856075779

 อีเมล์ : Beer.nakae@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304134

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดอกแก้ว สุภาพรม

ชื่อเล่น : แก้ว

 ที่อยู่ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ

 เบอร์โทร : 088 – 4677556

 อีเมล์ : dokkaew_12414@windowslive.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304135

ชื่อ-นามสกุล : นายจารุวัฒน์ สารรัตน์

ชื่อเล่น : ปอ

 ที่อยู่ : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

 เบอร์โทร : 080-8078410

 อีเมล์ : -

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304141

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมาภรณ์ คะสีทอง

ชื่อเล่น : แพท

 ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 เบอร์โทร : 086 – 2224097

 อีเมล์ : mnbvc-98@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304142

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย มัยวงศ์

ชื่อเล่น : หนึ่ง

 ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

 เบอร์โทร : 091 – 5719076

 อีเมล์ : Vivi_tomo@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304143

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแพรวนภา ศิริวงค์

ชื่อเล่น : แพรว

 ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

 เบอร์โทร : 085 – 6839738

 อีเมล์ : big.28@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304145

ชื่อ-นามสกุล : นายณฐพล เพชรพรรณ

ชื่อเล่น : จอร์จ

 ที่อยู่ : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

 เบอร์โทร : 080-6895186

 อีเมล์ : josherx765@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304147

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวน้ำตาล ทะปัญญา

ชื่อเล่น : ตาล

 ที่อยู่ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ

 เบอร์โทร : 080 - 1868928

 อีเมล์ : nipawan-1234@hotmail.com

รหัสนักศึกษา : 53103304148

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชฎาพร คำดี

ชื่อเล่น : โอ๋

 ที่อยู่ : ม.วงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา

 เบอร์โทร : 088-5106411

 อีเมล์ : naluto_jackyao@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304149

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาวดี วงศ์อนันต์

ชื่อเล่น : แคท

 ที่อยู่ : ห้องสมุดสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ

 เบอร์โทร : 088 – 7316579

 อีเมล์ : kat4604@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304150

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมาพร มาเพิ่มผล

ชื่อเล่น : อุ้ม

 ที่อยู่ : ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จังหวัดนครพนม

 เบอร์โทร : 082 - 1189699

 อีเมล์ : oumZa_1991@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304151

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรัญญา แสนสระ

ชื่อเล่น : บิวตี้

 ที่อยู่ : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร

 เบอร์โทร : 089 – 2790856

 อีเมล์ : biw_tee28@hotmail.com

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304153

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติกาล บริโป

ชื่อเล่น : บีบี

 ที่อยู่ : ห้องสมุดสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ

 เบอร์โทร : 090 – 7769277

 อีเมล์ : bee1991_may@hotmail.co.th

 

 

รหัสนักศึกษา : 53103304154

ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ เสมานู

ชื่อเล่น : ยิบโซ

 ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 เบอร์โทร : 080 -0632362

 อีเมล์ : -

 

 

 

 -


วันที่ : 3 ต.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2451

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031