คุณลักษณะของบัณฑิต

คุณลักษณะของบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์

  

                  เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556  จึงได้กำหนดระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา ที่เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

                  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

                  1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น มีความจริงใจต่อผู้อื่น

                  2. มีความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรและมหาวิทยาลัยยึดถือหลักประชาธิปไตย

                  3. มีความขยัน หมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

                  4. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกกาละเทสะ มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน

                  5. มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ มีน้ำใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ

                  6. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและการพนัน

                  7. เป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

                  8. เคารพสิทธิเสรีภาพของเพื่อนร่วมงาน

                  9 .มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ

 


                                                                                                       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์


วันที่ : 17 มิ.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 871

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031