วิสัยทัศน์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรทางสารสนเทศและองค์กรอื่นๆ ในท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 24 ส.ค. 2552
ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อ่าน : 2283

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031