พันธกิจสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ผลิตบัณฑิตเป็นบรรณารักษศาสตร์ฯ นักเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ นักสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศผู้ให้บริการสารสนเทศ

 

 

 


 


ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อ่าน : 4851

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031