ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  เป็นสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิชาชีพบรรณารักษ์  สนองความต้องการขององค์กรต่างๆ  ซึ่งแต่เดิมชื่อว่า  หมวดวิชาบรรณารักษ์  และได้เปลี่ยนเป็นภาคบรรณารักษ์  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น  ภาควิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์  ซึ่งในปี พ.ศ. 2540 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2550  เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  จนถึงปัจจุบัน

            สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  มีผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรียงตามลำดับ  ดังนี้

                        1. อาจารย์กรรณิกา           ตีรสวัสดิชัย
                        2. ผศ.ดร.ไพโรจน์            ชลารักษ์
                        3. รศ.ดร.สมาน                ลอยฟ้า
                        4. อาจารย์ธีระศักดิ์           ละม่อม
                        5. อาจารย์พูลจิตร            บิดร
                        6. ผศ.ดร.จำนง               วงษ์ชาชม
                        7. อาจารย์ธนู                  บุญญานุวัตร
                        8. ผศ.เชาวลิต                 คงแก้ว
                        9. ผศ.ทิศากร                  ศิริพันธุ์เมือง (2537 - 2539)
                        10. ผศ.ขวัญชนก             ทัพธานี  (2539 - 2541)
                        11. ผศ.ไชยา                  ภาวะบุตร  (2541 - 2542)
                        12. ผศ.ดร.จำนง              วงษ์ชาชม  (2542 2543)
                        13. อาจารย์ละมัย             ร่มเย็น  (2544 2545)
                        14. ผศ.ภาวิณี                  แสนชนม์  (2546 ปัจจุบัน)

 

            ปัจจุบันสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์   ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  4  ปี  สาขาศิลปศาสตร์  วิชาเอกสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และนอกจากจะผลิตบัณฑิตแล้ว  ยังมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดในชุมชน  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  และภารกิจของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 24 ส.ค. 2552
ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อ่าน : 3342

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031