อาจารย์และบุคลากรประจำสาขาวิชา

 

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ภาวิณี (สินธุโคตร) แสนชนม์

ตำแหน่ง : Associate Professor

    ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ตรี: ศศ.บ. (ภาษาไทย เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

โท: ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอก: กำลังศึกษา ปร.ด. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ทิศากร ศิริพันธุ์เมือง

ตำแหน่ง : Assistant Professor

ประวัติการศึกษา

ตรี: กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โท: กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมวิช  บุตรโยธี

ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ตรี: บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โท: คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
 

 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรดานัฐ  ภูสมนึก

ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ตรี: ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสกลนคร

โท: ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 ชื่อ-นามสกุล : นางกันยมาศ  สงวนศักดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ตรี: วส.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โท: วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 


วันที่ : 30 มี.ค. 2559
ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อ่าน : 5249

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031