ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็ก ]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านดอนกลาง อ.ปลาปาก จ.นครพนม วันที่ 31 มีนาคม 2557
: 81
: 73
: 81
: 65
: 71
: 83
: 83
: 80
: 69
: 79
: 65
: 74
: 81
: 78
: 78
: 83
: 79
: 70
: 82
: 77
: 79
: 78
: 77
: 65
: 64
: 66
: 74
: 67
: 74
: 73

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031