ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็ก ]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านดอนกลาง อ.ปลาปาก จ.นครพนม วันที่ 31 มีนาคม 2557
: 71
: 65
: 68
: 55
: 62
: 69
: 69
: 68
: 58
: 67
: 58
: 63
: 66
: 70
: 68
: 73
: 68
: 62
: 70
: 64
: 68
: 67
: 64
: 58
: 55
: 59
: 64
: 59
: 66
: 61

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031