ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปี4 ]
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 4 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 มีนาคม 2557
: 74
: 51
: 54
: 58
: 58
: 69
: 62
: 47
: 51
: 45
: 46
: 40
: 41
: 53
: 54
: 43
: 57
: 57
: 58
: 45
: 39
: 44
: 46
: 47
: 50
: 45
: 56
: 47
: 46
: 48

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031