ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปี4 ]
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 4 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 มีนาคม 2557
: 88
: 59
: 60
: 64
: 67
: 78
: 70
: 58
: 60
: 53
: 54
: 49
: 48
: 62
: 62
: 48
: 68
: 67
: 69
: 54
: 51
: 52
: 52
: 54
: 58
: 51
: 62
: 55
: 53
: 55

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031