ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ เลี้ยงส่ง นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 4 ]
เลี้ยงส่ง นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 4 ณ โรงแรมภูพานเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 15 มีนาคม 2557
: 77
: 64
: 57
: 61
: 74
: 61
: 64
: 61
: 65
: 64
: 71
: 66
: 56
: 62
: 58
: 54
: 55
: 46
: 48
: 55
: 53
: 62
: 74
: 68
: 62
: 71
: 73
: 68
: 72
: 72

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031