ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ เลี้ยงส่ง นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 4 ]
เลี้ยงส่ง นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 4 ณ โรงแรมภูพานเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 15 มีนาคม 2557
: 68
: 55
: 49
: 50
: 61
: 50
: 56
: 53
: 57
: 59
: 63
: 55
: 50
: 52
: 48
: 48
: 46
: 40
: 39
: 46
: 45
: 51
: 62
: 57
: 54
: 59
: 63
: 59
: 61
: 62

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031