ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนกลาง ]
ค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนกลาง ณ โรงเรียนบ้านดอนกลาง อ.ปลาปาก จ.นครพนม วันที่ 31 มีนาคม 2557
: 68
: 79
: 76
: 64
: 65
: 48
: 72
: 59
: 71
: 85
: 78
: 85
: 89
: 78
: 89
: 82
: 79
: 82
: 86
: 97
: 89
: 76
: 83
: 78
: 70
: 71
: 66
: 72
: 65
: 71

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031