ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนกลาง ]
ค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนกลาง ณ โรงเรียนบ้านดอนกลาง อ.ปลาปาก จ.นครพนม วันที่ 31 มีนาคม 2557
: 60
: 68
: 64
: 57
: 56
: 43
: 62
: 52
: 63
: 75
: 69
: 74
: 73
: 66
: 76
: 67
: 68
: 72
: 75
: 83
: 78
: 69
: 72
: 67
: 61
: 61
: 54
: 64
: 57
: 59

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031