ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ออกค่ายธรรมะพัฒนาจิตใจ วัดพระธาตุภูเพ็ก 190757 ]
ออกค่ายธรรมะพัฒนาจิตใจ ณ วัดพระธาตุภูเพ็ก 19 กรกฏาคม 2557
: 91
: 103
: 93
: 83
: 79
: 89
: 88
: 77
: 81
: 84
: 80
: 84
: 66
: 69
: 78
: 73
: 76
: 68
: 66
: 71
: 76
: 75
: 77
: 73
: 80
: 79
: 79
: 83
: 83
: 84

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031