ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ออกค่ายธรรมะพัฒนาจิตใจ วัดพระธาตุภูเพ็ก 190757 ]
ออกค่ายธรรมะพัฒนาจิตใจ ณ วัดพระธาตุภูเพ็ก 19 กรกฏาคม 2557
: 81
: 91
: 82
: 73
: 72
: 79
: 75
: 71
: 75
: 78
: 72
: 74
: 61
: 59
: 69
: 65
: 66
: 60
: 61
: 64
: 68
: 66
: 67
: 63
: 71
: 72
: 72
: 74
: 73
: 71

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031