ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ออกค่ายพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเซกา ]
ออกค่ายพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเซกา ณ โรงเรียนในอำเภอเซกา วันที่ 24 กรกฏาคม 2557
: 86
: 82
: 73
: 72
: 75
: 70
: 69
: 74
: 74
: 78
: 74
: 75
: 68
: 70
: 68
: 61
: 66
: 65
: 85
: 79
: 68
: 83
: 69
: 73
: 63
: 73
: 79
: 79
: 70
: 59

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031