ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ออกค่ายพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเซกา ]
ออกค่ายพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเซกา ณ โรงเรียนในอำเภอเซกา วันที่ 24 กรกฏาคม 2557
: 76
: 71
: 63
: 60
: 60
: 58
: 60
: 62
: 61
: 68
: 64
: 65
: 56
: 59
: 59
: 53
: 59
: 60
: 73
: 71
: 59
: 73
: 57
: 66
: 55
: 65
: 67
: 67
: 60
: 52

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031