ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรมกวนข้าวทิพย์ วัดพระธาตุภูเพ็ก ]
กิจกรรมกวนข้าวทิพย์ วัดพระธาตุภูเพ็ก ณ วัดพระธาตุภูเพ็ก วันที่ 4 กันยายน 2557
: 124
: 112
: 122
: 125
: 107
: 110
: 113
: 106
: 98
: 103
: 97
: 107
: 100
: 115
: 95
: 117
: 84
: 95
: 96
: 90
: 83
: 101
: 95
: 102
: 110
: 106
: 93
: 104
: 98
: 86

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031