ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สารสนเทศสัญจร ครั้งที่10 เชียงราย 2015 310158 ]
สารสนเทศสัญจร ครั้งที่10 ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ 31 มกราคม 2558
: 99
: 75
: 95
: 68
: 59
: 58
: 55
: 56
: 51
: 58
: 54
: 52
: 53
: 65
: 58
: 53
: 61
: 58
: 58
: 57
: 69
: 63
: 84
: 55
: 53
: 53
: 55
: 49
: 52
: 50

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031