ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สารสนเทศสัญจร ครั้งที่10 เชียงราย 2015 310158 ]
สารสนเทศสัญจร ครั้งที่10 ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ 31 มกราคม 2558
: 49
: 61
: 74
: 57
: 51
: 50
: 49
: 49
: 44
: 45
: 45
: 46
: 46
: 53
: 48
: 45
: 41
: 46
: 48
: 41
: 49
: 49
: 51
: 43
: 41
: 43
: 44
: 39
: 39
: 37

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031