ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรมออกค่ายห้องสมุดนี้พี่ราชภัฏสกลนครให้น้อง ปี1 ]
กิจกรรมออกค่ายห้องสมุดนี้พี่ราชภัฏสกลนครให้น้อง ปี1 ณ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา วันที่ 28 กรกฏาคม 2558

ไปที่หน้า : 

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031