ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประกวดดาวคณะมนุษย์ ประจำปี 2558 ]
ประกวดดาวคณะมนุษย์ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมมหาวชิรลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 05 กันยายน 2558

ไปที่หน้า : 

 

 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0031